>>> CRTECH จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพ ตั้งแต่ 0.9 – 2,000 กิโลวัตต์

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

"สร้างสรรค์ในทุกพื้นที่ เชื่อในความเป็นเลิศและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สืบสานสู่ความทันสมัยและเติบโตทางองค์กรและสังคม"


วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นผู้นำที่ก้าวไปข้างหน้าในด้านการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่าง ผ่านนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูงและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม"