>>> CRTECH จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพ ตั้งแต่ 0.9 – 2,000 กิโลวัตต์
การดำเนินการก่อนใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
30 พ.ค. 2567, 13:35

การดำเนินการก่อนใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1. ทำความคุ้นเคยการทำงาน โดยศึกษาจากคู่มือ อุปกรณ์การควบคุม เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถควบคุมได้ทั้งระบบ Manual และ Automatic ศึกษาตำแหน่งของวาล์วที่ทำงานและ อุปกรณ์การดับเครื่องจนเป็นที่เข้าใจ
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
3. ตรวจสอบน้ำในหม้อน้ำรังผึ้ง ต้องมีน้ำเต็มและฝาปิดหม้อน้ำไม่ชํารุด สายยางท่อน้ำอยู่ในสภาพ
4. ตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ ต้องอยู่ในระดับที่กำหนด
5. ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ สำหรับการเดินเครื่องใช้งาน โดยเฉพาะ เมื่อระบบควบคุมตั้งอยู่ในตำแหน่ง Automatic
6. ตรวจสอบระบบการประจุของแบตเตอรี่ของเครื่องประจุ
7. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ต้องไม่แห้ง ขั้วสายไฟของแบตเตอรี่ต้องสะอาดและ แข็งแรง
8. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซลจากตัวเครื่องยนต์ หากพบว่ามีการรั่วซึม ให้รีบแก้ไขหรือเรียกบริการจากช่างผู้ชํานาญ
9. ตรวจสอบความตึงของสายพาน ต้องไม่หย่อนหรือตึงเกินไปโดยกดที่ระยะกึ่งกลางระหว่างพูเล่ ของใบพัดกับพูเล่ของไดชาร์ต น้ำหนักกดประมาณ 10 kg ตั้งความตึงสายพานให้ได้ประมาณ 11 ถึง 13 mm. สายพานหย่อนเกินอาจทำให้เกิดปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซลมีอุณหภูมิสูง และประจุไฟ ของไดชาร์ตเข้าแบตเตอรี่ที่ต่ำเกินไป สายพานที่ตึงเกินไปจะทำให้ตัวสายพานและพูเล่ต่างๆ เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ
10. ตรวจสอบใบพัดระบายอากาศ ต้องอยู่ในสภาพดีไม่แตกชํารุด
11. ตรวจสอบ Circuit Breaker ต้องอยู่ในสภาพดีและขั้วต่อสายไฟต่าง ๆ แน่นหนาแข็งแรง
12. ทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้า และตรวจสอบแรงดันของไฟฟ้า ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ 220 V. โดยวัดจาก Line กับ Neutral หรือ 380 V. วัดระหว่าง Line กับ Line
13. ตรวจสอบความถี่ทางไฟฟ้า ต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติ 50 ถึง 52 Hz
14. ตรวจสอบแรงดันของน้ำมันเครื่องว่าปกติหรือไม่ หลีกเลี่ยงการเดินเครื่องยนต์โดยระดับ แรงดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด เครื่องยนต์ใช้งานในสภาวะปกติ แรงดันน้ำมันหล่อลื่น จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับกำหนดนี้จึงจะไม่ทำให้เครื่องยนต์ชํารุด เมื่อเบารอบเครื่องประมาณ 800 RPM 10 PSI (0.07 Mpa) เมื่อใช้งานรอบเครื่องประมาณ 1500 RPM 40 PSI (0.28 Mpa)
15. ตรวจสอบอุณหภูมิที่มาตรวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ ต้องอยู่ในระดับปกติ อุณหภูมิน้ำหล่อ เป็นต้องไม่เกิน 95 °C